​P O L I T I K K E R

Handlingsplan for trivsel
Børns trivsel skal have højeste prioritet.

Skolen vil ikke acceptere mobning.

 

Mobning er forbudt

- MOBNING er når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger - fysisk / psykisk - fra en eller flere personer.

- MOBNING er et ”hemmeligt mareridt”. Selv om det normalt sker for øjnene af andre, så lider barnet i stilhed.

- MOBNING lever højt på trusler, hemmeligheder og angst.

 

Derfor er det vigtigt at forældre, pædagoger og lærere er opmærksomme på TEGN PÅ MOBNING som kan være:

- Barnet vil ikke i skole, generelt eller på bestemte tidspunkter.

- Barnet er bange for at gå til og fra skole.

- Barnet kommer hjem med ødelagte bøger, ting og tøj.

- Barnet har blå mærker, skader og skrammer.

- Barnet går alene rundt i frikvarteret mod dets vilje.

- Barnet tager ikke kammerater med hjem, og kommer ikke hjem til andre.

- Barnet har urolig nattesøvn med mareridt og gråd.

- Barnet mister interessen for skolen.

- Barnet virker glædesløst, trist, deprimeret og viser skiftende humør.

 

Ved mobning:

Når forældre opdager, at deres børn bliver mobbet, er det vigtigt at forældrene gør klart for børnene, at det er noget der kan og skal løses. Kontakt barnets klasselærer,  (hellere en gang for meget end en gang for lidt), som øjeblikkelig vil  sætte alt ind på at stoppe mobningen. Skolens handlingsplan ved mobning iværksættes.

 

Hvis pædagoger eller lærere bliver opmærksomme på, at et barn på skolen ikke trives eller direkte  mobbes, skal klasselæreren kontaktes. Skolens handlingsplan ved mobning iværksættes. (Alle pædagoger og lærere har her ansvar for alle børn på skolen).

 

Hvis man som forældre opdager eller har mistanke om, at ens barn MOBBER andre børn – kontakt  klasselæreren, og i samråd med denne tages evt. direkte kontakt til MOBBEOFRET og dets forældre.

 

 
Handlingsplan ved mobning

 

Ved mistanke om, eller konstatering af mobning skal klasselæreren omgående tale med de involverede parter.

Problematikken bringes op på førstkommende pædagogisk konference.

Efter drøftelse på konferencen har klasselæreren, sammen med en lærer mere, ansvaret for at følge op på sagen indtil den er løst. Relevante parter indkaldes – elever, forældre, psykolog, trivselskonsulent m.v.

De erfaringer de involverede lærere har fået ved løsning af problemet, bringes videre til lærer konferencen.

 

 

Handlingsplan ved sorg

 

Retningslinier vedrørende specifikke tilfælde vedrørende dødsfald/sorg:
 

Når børn og unge mister en kammerat, forældre et barn og skolen en elev.
Umiddelbart efter at have fået kendskab til hændelsen bør klasselæreren/-lederen orienteres.
Denne tager initiativ til at danne en koordinerende gruppe, som er ansvarlig for støtteforløbet.
(En anden end klasselæreren/-lederen kan overlades denne opgave.)


Gruppen kan hente hjælp hos alle i og omkring skolen, øvrige lærere og ansatte ved skolen
samt forældre og store elever.


Gruppen tager stilling til:
- Kontakt til hjemmet og forhører sig om evt. ønsker i.f.t. skolen.
- Mundtlige/skriftlige/telefoniske orienteringer til elever, klasser, klassens forældrerepræsentanter, øvrige forældre, SFO, børnehave, bestyrelse, kontoret og evt. andre.
- Evt. besøg i hjemmet.
- Mindestund (ord, musik, lys, blomster). Evt. deltager den berørte familie.
- Begravelse/bisættelse (deltagelse, krans/blomster).
- Hurtig saglig information på skolens hjemmeside. (Efter aftale med hjemmet.)
Herefter:
- Opfølgende støttearbejde i klassen (NB: nære klassekammerater)
- Søg evt. hjælp hos skolepsykolog og sundhedsplejerske.
- Evt. breve, tegninger, digte viderebringes til barnets familie.
(Ved ulykke på skolen: støtte til evt. vidner. Se under ulykke på skolen.)

 

Når børn og unge mister i nærmeste familie (forældre, søskende eller personer i forældres sted).
Der henvises til : Sorghandlingsplan


Når en klasse mister en lærer og skolen mister en medarbejder.
Umiddelbart efter at have fået kendskab til tabet orienterer kollegiets ledelse, evt. ved hjælp af kolleger, alle skolens medarbejdere.


Der dannes en koordinerende gruppe, heriblandt en nær kollega, som tager kontakt til afdødes familie.


Gruppen tager stilling til:
- Mundtlig/skriftlig information til klasser, klasserepræsentanter, øvrige forældre, bestyrelsen og evt. andre.
- Støtteproces i klassen/klasserne.
- Mindestund (ord, musik, lys, blomster.) Evt. deltager den berørte familie og bestyrelsen.
- Begravelse/bisættelse (deltagelse, krans, blomster)
- Efterfølgende kontakt til familien.

 

Sikkerhedspolitik

 

På skolen har vi formuleret lovpligtige politikker omkring sikkerhed. Vi justerer dem løbende, så de stemmer overens med gældende regler på området.

 

Skolen foretager løbende undersøgelser af både elevernes og de ansattes psykiske arbejdsmiljø, og der arbejdes med konkrete problemstillinger, som måtte opstå udfra undersøgelsernes resultater.

 

Det fysiske arbejdsmiljø tages op én gang årligt, eller når der er behov for det, af vores sikkerhedsudvalg. Fejl og mangler udbedres løbende.

Skolen lever op til de krav, der stilles fra Arbejdsmiljøtilsynet.